SV / EN

Behövs en svensk School of Governance?

Under hösten 2019 lanserade vi vår förstudie. Vi redogjorde där för behovet av och förutsättningarna för en svensk School of Governance (SSoG) med inriktning på omställning och anpassning av samhället för att hantera komplexa och gränsöverskridande samhällsutmaningar för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Vårt arbete går nu vidare med att få till stånd:
- En eller fler svenska masterutbildningar
- Därtill kopplade forskningcenter i form av GovernanceLabs
- Ett nationellt fristående kunskapscenter för att driva på en
snabbare anpassning till alltmer komplexa samhällsutmaningar

Nyheter

19 October 2020

On-line master class on governance of complex transformation projects

På uppdrag av Svenska Insitutet genomför Stockholm School of Governance sitt första utbildningsprogram i ledarskap av komplexa samhällsutmaningar. Programmet riktar sig till personer som redan genomgått Si:s ledarskapsprogram genomförs i samarbete med Hyper Island.

26 August 2020

Transformers med Kristina Persson

Kristina Persson, ledamot i School of Governance rådgivargrupp, gästar Kaj Embren i podden Transformer. Det blev ett spännande samtal om governance, globala utmaningar och inte minst klimat.

17 August 2020

Expert view: De-risking waste collection in times of a crisis

Urban waste management is a critical function. When it breaks down, the consequences are wide reaching and its impact is felt across all parts of society. Why, then, is the majority of the world’s waste management infrastructure built upon systems that are rarely assessed in the context of a global pandemic? Why are most of the world’s waste collection solutions unable to even withstand severe weather conditions?

17 August 2020

Samtal om framtiden med Mats Tyrstrup

Mats Tyrstrup, docent på Handelshögskolan i Stockholm, gästar podden Killander & Björk. Han leder tillsammans med Jonas Törnblom arbetet med att skapa ett Stockholm Center of Governance.

02 July 2020

From Rulership to Leadership: Early Lessons from the COVID-19 Pandemic

London School of Economics and Political Science cordially invite you to The Viral Launch of Maryam Froum From Rulership to Leadership: Early Lessons from the COVID-19 Pandemic Thursday 2nd July 2020 | 13.00- 20.00 (BST, London time)

19 October 2020

On-line master class on governance of complex transformation projects

På uppdrag av Svenska Insitutet genomför Stockholm School of Governance sitt första utbildningsprogram i ledarskap av komplexa samhällsutmaningar. Programmet riktar sig till personer som redan genomgått Si:s ledarskapsprogram genomförs i samarbete med Hyper Island.

26 August 2020

Transformers med Kristina Persson

Kristina Persson, ledamot i School of Governance rådgivargrupp, gästar Kaj Embren i podden Transformer. Det blev ett spännande samtal om governance, globala utmaningar och inte minst klimat.

17 August 2020

Expert view: De-risking waste collection in times of a crisis

Urban waste management is a critical function. When it breaks down, the consequences are wide reaching and its impact is felt across all parts of society. Why, then, is the majority of the world’s waste management infrastructure built upon systems that are rarely assessed in the context of a global pandemic? Why are most of the world’s waste collection solutions unable to even withstand severe weather conditions?

17 August 2020

Samtal om framtiden med Mats Tyrstrup

Mats Tyrstrup, docent på Handelshögskolan i Stockholm, gästar podden Killander & Björk. Han leder tillsammans med Jonas Törnblom arbetet med att skapa ett Stockholm Center of Governance.

02 July 2020

From Rulership to Leadership: Early Lessons from the COVID-19 Pandemic

London School of Economics and Political Science cordially invite you to The Viral Launch of Maryam Froum From Rulership to Leadership: Early Lessons from the COVID-19 Pandemic Thursday 2nd July 2020 | 13.00- 20.00 (BST, London time)

Vår vision

Globalisering, klimatuppvärmning och ny teknik är exempel på globala förändringar som ställer ökade krav på förändringsbarhet i vårt samhälle. Såväl offentlig sektor som näringsliv måste bättre kunna hantera en växande samhällelig komplexitet och nyttja ny teknik och nya kunskaper. Vi vill därför skapa nationella kunskapsplattformar för att förmedla och påskynda omsättningen av kunskaper och verktyg för att Sverige och andra länder snabbare och bättre skall kunna möta komplexa samhällsutmaningar.


Fortsättningen

Den Vinnovabaserade förstudien rekommenderar en tydlig nationell satsning på:


• Problem- och missionsdrivna masterutbildningar
• Baserade på innovativ pedagogik
• Som utgår från systemteorier (med institutionella teorier som komplement)
• Är tvärvetenskapligt underbyggda (med bredd vad gäller teorier, modeller och metoder)
• Är förankrad i beprövad erfarenhet och ”best practice”
• Och med ett stort inslag av projektledningskunskap och färdighetsträning


SSoG är den gemensamma plattformen för flera initiativ för att öka kunskapen och driva utvecklingen för en snabbare samhällsanpassning där våra organisatoriska förutsättningar idag är otillräckliga.


Vi arbetar därför för att få till stånd:


1. Svenska masterutbildningar med fokus på ledarskap av komplexa samhällsförändringar
2. Forskningsmiljöer för genererande av evidensbaserade underlag och verktyg för att bättre kunna förstå och anpassa våra samhällsinstitutioner till en allt högre komplexitet
3. Ett fristående, men till de akademiska satsningarna kopplat nationellt kunskapscenter
– ett Stockholm Center of Governance


Filosofi och värdegrund

Vår plattform är basen för en samling ställningstaganden och idéer runt Governance – en filosofi om man så vill – utvecklad av en löst sammanhållen grupp personer med bakgrunder i politik, akademi, nationell säkerhet, forskning, näringsliv, internationellt arbete, offentlig sektor, hållbarhet, utbildning, frivilligsektorn, samhällsutveckling och hälsoverksamheter. Gruppen är heterogen i termer av åldrar, etniciteter, sakkunskaper, kön, trosuppfattningar, ideologier och erfarenheter men delar en djup oro för mänsklighetens framtid.


Vår utgångspunkt är enkel: Det saknas modeller för governance som effektivt förmår hantera komplexa, gränsöverskridande samhällsutmaningar inom godtagbara tidshorisonter. Vi därför behöver nya governance-modeller som kan koordinera ett större antal självständiga aktörer med syftet att samproducera lösningar på lokala, regionala och globala problem av systemhotande karaktär.


Systemtänkande är en central ingrediens i vår filosofi och handlar om hela spektrumet – från ekologisk mångfald och varsamhet om gemensamma resurser till social sammanhållning och samspel och beroenden mellan olika system. Därför är komplexitet ett centralt begrepp inom filosofin. Ett tredje viktigt begrepp är perspektivseende och handlar om tvärvetenskaplighet som ansats, men också med utgångspunkt i människors olika erfarenheter, kulturer, behov eller historier. Vi förfäktar att en balans måste upprätthållas mellan å ena sidan empati och kontroll och å den andra laissez faire och interventioner. T ex vad gäller policyfrågor. En särskild och viktig kvalitet i framtida governance-lösningar är förmågan att hantera konflikter och härbärgera motsättningar inom ramen för en övergripande sammanhållning.


Filosofin omfattar även ett antal värderingar:


1. Demokrati och mänskliga rättigheter, det senare enligt FNs olika deklarationer och konventioner, måste vara en del av framtida governance-lösningar. Agenda 2030 är den fundamentala riktningsgivaren för samhällsomvandlingen framöver.


2. Tillit och social sammanhållning är möjliggörare för effektiv governance rörande hanteringen av komplexa samhällsutmaningar.


3. Mångfald av olika slag är – generellt sett – önskvärt.


4. Vetenskap och beprövad erfarenhet är självklara utgångspunkter för hanteringen av såväl sak- som formfrågorna (inklusive governance) i arbetet med komplexa samhällsutmaningar.


5. En inkluderande attityd är avgörande för att undvika utanförskapets tärande konsekvenser på samhällsutvecklingen – detta gäller lokalt, regionalt, nationellt och globalt.


6. Humanism, frihet och utbildning är nycklar till att mobilisera den samlade mänsklighetens kraft och, i förläningen, skapa genomslag för lösningar lokalt och regionalt runt om i världen.


7. Vi förhåller oss partipolitiskt oberoende och respekterar allas åsikter som överensstämmer med ovan värderingar.


Masterutbildningar

Sverige behöver kunna erbjuda missionsdrivna masters- och exekutiv-program som lockar lärare och deltagare från hela världen i olika skeden av karriären. Viktiga avvägningar måste göras mellan ambitionen att rankas i internationella mätningar och anpassningar till svenska behov, och på sikt bör flera olika program kunna erbjudas. Undervisningen ska vara driven av de gränsöverskridande, komplexa utmaningar för vilka SSoG etablerats. Kunskaper och verktyg måste därför sökas från många discipliner med en bred bas i samhällsvetenskaperna, men också hämta inspiration från naturvetenskaperna och humaniora. Samhället måste komma in i klassrummet på ett helt annat sätt än vad som är normalt i svenska utbildningar.


Diskussioner förs med flera svenska universitet och högskolor. Samordnande för dessa diskussioner är Erik Berglöf, chef för Institute of Global Affairs på London School of Economics and Political Science.


Governance Lab

För att stärka forskningen och de interna incitamenten för samarbete mellan universiteten föreslår vi bildandet av ett Governance Lab – ett forskningscentrum med fokus på projekt som kräver omfattande gemensamma resurser som datorer, data och administration av storskaliga experiment som fordrar samarbete mellan flera lärosäten.


Stockholm Center of Governance

Vi vill samla olika aktörer som arbetar för att lösa komplexa, gränsöverskridande problem. Centret skall främja kompetensutvecklingen inom den offentliga sektorn och mellan offentliga och privata aktörer för att bättre leda omställningen av komplexa, gränsöverskridande utmaningar. Vi vill förena praktisk kunskap och forskning om besluts- och genomförandeprocesser, finansieringsmodeller och bra exempel från Sverige och övriga världen för att underlätta dess spridning och replikering.


Centret skall verka för att samla och skapa kunskap samt utveckla styrformer och ledare som kan bidra till ett hållbarare samhälle. Särskilt fokus skall läggas på att främja samordning över ämnes-, sektors- och institutionsgränser samt evidensbaserat och etiskt genomtänkt beslutsfattande. Centret ska också erbjuda möjligheter till återkommande fortbildning givet en allt snabbare teknisk utveckling och alltmer bindande sociala och miljömässiga restriktioner i en alltmer komplex miljö.


Med medel finansierade av Vinnova undersöker Dr Mats Tyrstrup (docent på Handelshögskolan i Stockholm) och Jonas Törnblom (initiativtagare till SSOG-projektet) under våren 2020 förutsättningarna och strukturen för ett nationellt kunskapscenter.


Rådgivare

I utvecklingen av samarbeten runt en Stockholm School of Governance, som leds av Erik Berglöf och arbetet med at skapa ett Stockholm Center of Governance som leds av Jonas Törnblom i samarbete med Mats Tyrstrup ingår ett nätverk av rådgivare med omfattande expertis och erfarenhet från olika samhällssektorer. Våra rådgivare består av specialister, politiker, forskare, debattörer och professionsföreträdare för att få en så pass bred kompetens som möjligt. I rådgivargruppen ingår ledamöterna nedan. Ett antal nyckelpersoner är också kopplade till projektet som rådgivare eller experter inom specifika frågor.


Rådgivare:


Ahmed Abdirahman, näringspolitisk expert, integration, vid Stockholms Handelskammare. Grundare och ordförande för The Global Village, initiativtagare och talesperson för Järvaveckan.


Anna Kindberg Batra, tidigare partiledare och riksdagsledamot (m).


Birgitta Stymne, styrelseordförande och ledamot i nordiska publika och privata bolag samt ideella stiftelser. Lång erfarenhet av corporate governance från såväl lednings- som styrelseperspektiv. Industriell rådgivare inom bl.a hälsovård och digitalisering.


Dan Brändström, tidigare GD och Direktör i Riksbanken.


Daniel Sachs, grundare och VD Proventus Capital Management. Global styrelseledamot i Open Society Foundation. Grundare av Höj Rösten Politikerskola.


Jens Orback, VD och kanslichef för Global Challenges Foundation.


Johanna Hargö, projektledare på Enheten för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet.


Karolina Ekholm, Professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Tidigare riksbankschef.


Kristina Persson, Minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete (2014-2016). Grundare och tidigare VD för tankesmedjan Global Utmaning.


Lars Anell, tidigare ledamot i Volvos koncernledning, chef Sveriges EU-delegation, ordförande för WTO, ambassadör i Geneve, styrelseordförande för flera universitet och för Vetenskapsrådet.


Marcus Jansson, ekonom, verksam i riskkapitalbranschen.


Maria Rankka, tidigare VD för Stockholms Handelskammare. Styrelseledamot i Internationella Engelska Skolan och Cirkus Cirkör.


Michael Sohlman, tidigare VD för Nobelstiftelsen (1992-2011). Tidigare statssekreterare på UD:s handelsavdelning, dessförinnan statssekreterare på Jordbruksdepartementet. Ordförande i styrelsen för Utrikespolitiska institutet.


Minea Frykman, tidigare Rektor för Höj Rösten Politikerskola. Styrelsemedlem i Stiftelsen Höj Rösten. Grundare till Lilla Djurgårdsakademien AB, en icke vinstdrivande lågstadieskola för barn med bl.a. dyslexi.


Moa Mårtensson, statsvetare Uppsala universitet.


Ramon Wyss, Professor emeritus i teoretisk kärnfysik. Tidigare vice rektor på KTH med ansvar för internationella projekt.


Sophie Nachemson-Ekwall, Doktor och forskare vid Center for Sustainability Research (CSR) vid Handelshögskolan i Stockholm. Prisbelönt ekonomijournalist som arbetat i 20 år på bland andra Dagens Industri, Affärsvärlden, Dagens Nyheter och E24.


Staffan Ström, civilingenjör/arkitekt med inriktning mot kompetensutveckling och tillväxt. Rektor för vuxnas lärande, från livslångt lärande till postdoc-utbildning.


Susanne Ackum, grundare och tidigare generaldirektör för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU). Tidigare statssekreterare och riksrevisor.


Thomas Malmer, kommunikations- och managementkonsult. Även delägare i ventureboaget Coach & Capital.


Governance-podden

I gränslandet mellan offentligt och privat med Maria Rankka

Hur hittar vi rätt kompetens och hur håller man kvar rätt människor i offentlig sektor? Hur ser det svenska ledarskapet ut? Är vi förberedda för den pågående tekniska utvecklingen? Hör Maria Rankka svara på det och mycket mer i veckans avsnitt av Governance-podden.

Governance inom akademin med Karin Markides

48M

Eco Governance med Allan Larsson

37M

Utbildning av framtidens politiker

38M

Gränsöverskridande samverkan

30M

Innovation och förändringsprocesser

33M

Horisontellt ledarskap

52M